آموزش ASP.Net

آموزش ASP.Net - کنترل های سفارشی

ASP.NET این امکان را به کاربر می دهد که کنترل های اختصاصی خود را تعریف و ایجاد کند. کنترل هایی که توسط کاربر تعریف می شوند (یا به عبارتی user-defined هستند) به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند:

 • User controls
 • Custom controls

User Controls

User control عملکردی همانند صفحات کوچک یا فرم های وب (web form) ASP.NETدارند که مورد استفاده ی صفحات دیگر قرار می گیرد. کنترل مزبور از کلاس System.Web.UI.UserControl مشتق می شود.

User control دارای ویژگی های زیر می باشد:

 • دارای پسوند .ascx می باشد.
 • ممکن است دربردارنده ی تگ های < html >، < body > و < form > نباشد.
 • بجای page directive دارای Control directive باشد.

به منظور درک بهتر این مفهوم، یک user control ساده ایجاد می کنیم که به عنوان footer برای صفحه ی وب مورد نظر بکار گرفته می شود. به منظور ایجاد و استفاده از user control، مراحل زیر را دنبال کنید:

 • ابتدا یک اپلیکیشن تحت وب (web application) ایجاد کنید.
 • روی پوشه ی پروژه در پنجرۀ Solution Explorer راست کلیک کرده و گزینۀ Add New Item را انتخاب کنید.

add new item

 • گزینۀ Web User Control را از پنجره ی محاوره Add New Item انتخاب کرده و آن راascx نامگذاری کنید. در ابتدای امر، footer.ascx تنها دارای یک Control directive می باشد.
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="footer.ascx.cs" 
  Inherits="customcontroldemo.footer" %>

کد زیر را به فایل مورد نظر اضافه کنید:

<table>
  <tr>
   <td align="center"> Copyright ©2010 TutorialPoints Ltd.</td>
  </tr>

  <tr>
   <td align="center"> Location: Hyderabad, A.P </td>
  </tr>
</table>

به منظور افزودن user control به صفحۀ وب، ابتدا باید Register directive و نمونه ای از user control را به صفحه مورد نظر اضافه کنید. کد زیر نشانگر content file می باشد:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="customcontroldemo._Default" %>
  
<%@ Register Src="~/footer.ascx" TagName="footer" TagPrefix="Tfooter" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

  <head runat="server">
   <title>
     Untitled Page
   </title>
  </head>
  
  <body>
  
   <form id="form1" runat="server">
     <div>
     
      <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Welcome to ASP.Net Tutorials "></asp:Label>
      <br /> <br />
      <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="Copyright Info" />
      
     </div>
     <Tfooter:footer ID="footer1" runat="server" />
   </form>
   
  </body>
</html>

همانطور که نشان داده شده است ، هنگام اجرای Text property کنترل در مرورگر نمایش داده می شود:

custom result

 

به نکات زیر توجه کنید:

 1. Register directive علاوه بر tag name یک tag prefix برای کنترل مورد نظر تعریف می کند.
<%@ Register Src="~/footer.ascx" TagName="footer" TagPrefix="Tfooter" %>
 1. tag name و tag prefix باید به هنگام افزودن user controlبر روی صفحه بکار گرفته شود:
<Tfooter:footer ID="footer1" runat="server" />

 

Custom Control

Custom control ها به عنوان اسمبلی های فردی deploy (نصب یا مستقر) می شوند. این نوع کنترل ها در قالب یک فایل Dynamic Link Library (کتابخانه با پیوند پویا) کامپایل شده، سپس مثل هر کنترل سمت سرور (server control) ASP.NET دیگری مورد استفاده قرار می گیرد.


Custom control ها را می توان به یکی از روش های زیر ایجاد کرد:

 • با مشتق کردن custom control از کنترل موجود.
 • از طریق ایجاد یک custom control جدید با ترکیب کردن دو کنترل موجود.
 • با به ارث بردن base control class.

حال برای درک عمیق تر مفاهیم فوق یک custom control ایجاد می کنیم. این کنترل یک پیام متنی را در پنجره ی مرورگر بار گذاری کرده و به نمایش (render) می گذارد. به منظور ایجاد این کنترل، مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا یک وب سایت جدید ایجاد کنید. اکنون مشابه تصویر زیر روی solution (و نه روی پروژه) در پنجرۀ solution explorer راست کلیک کنید.

solution explorer

در پنجرۀ محاوره New Project، گزینه ی ASP.NET Server Control را از میان قالب های پروژه موجود (project template) انتخاب کنید.

project templates

این کار یک پروژه جدید اضافه کرده و یک custom control به نام ServerControl1 به solution اضافه می کند. در این مثال پروژه ی خود را CustomControls نام گذاری می کنیم.
به منظور استفاده از کنترل مزبور، باید آن را به عنوان یک ارجاع (reference) پیش از ثبت (register) آن بر روی صفحه به وب سایت مورد نظر اضافه کنید. حال جهت افزودن ارجاع به پروژه ی موجود، روی آن پروژه (و نه solution) راست کلیک کرده و گزینه ی Add Reference را انتخاب کنید.


پروژه CustomControls را از Projects tab پنجره ی محاوره Add Reference انتخاب کنید. در صورت مراجعه به پنجره ی Solution Explorer، خواهی دید که ارجاع مربوطه در آن نمایش داده می شود.

custom controls


برای استفاده از control در صفحه، کافی است Register directive را زیر @Page directive بکار ببرید.

<%@ Register Assembly="CustomControls" Namespace="CustomControls" TagPrefix="ccs" %>

می توان کنترل ایجاد شده را درست مثل هر کنترل دیگری بکار برد.

<form id="form1" runat="server">
  <div>
   <ccs:ServerControl1 runat="server" Text = "I am a Custom Server Control" />
  </div> 
</form>

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، خاصیت (property) Text کنترل مورد نظر پس از execution  (اجرا) بر روی پنجره ی مرورگر به نمایش گذاشته می شود:

custom server controls

 

کار با custom control ها


همان طور که در مثال قبلی مشاهده کردید، مقدار خاصیت Text کنترل مورد نظر تنظیم شده بود. ASP.NET این مقدار را به صورت پیش فرض به هنگام ایجاد شدن کنترل، اضافه می کند.

Code behind file کنترل:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;

using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace CustomControls
{
  [DefaultProperty("Text")]
  [ToolboxData("<{0}:ServerControl1 runat=server></{0}:ServerControl1 >")]
  
  public class ServerControl1 : WebControl
  {
   [Bindable(true)]
   [Category("Appearance")]
   [DefaultValue("")]
   [Localizable(true)]
   
   public string Text
   {
     get
     {
      String s = (String)ViewState["Text"];
      return ((s == null) ? "[" + this.ID + "]" : s);
     }
     
     set
     {
      ViewState["Text"] = value;
     }
   }
   
   protected override void RenderContents(HtmlTextWriter output)
   {
     output.Write(Text);
   }
  }
}

کد فوق به صورت خودکار برای custom control ایجاد می شود. event ها (رخدادها) و توابع را می توان به کلاس custom control اضافه کرد.

مثال

در این بخش همان custom control مثال قبلی (SeverControl1) را بسط می دهیم. متدی به نام checkpalindrome به آن اضافه می کنیم که قابلیت بررسی و پیدا کردن palindrome ها (واروخوانه) را به کنترل می دهد.


Palindrome واژه، جمله، عدد یا هر چیز دیگری گفته می‌شود که خواندن آن از چپ به راست یا از راست به چپ کاملاً یکسان باشد. به عنوان نمونه می توان واژه های Malayalam،madam ، Sarasرا نام برد.

برای این منظور لازم است کد custom control را همانگونه که زیر مشاهده می کنید، بسط دهید:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;

using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace CustomControls
{
  [DefaultProperty("Text")]
  [ToolboxData("<{0}:ServerControl1 runat=server></{0}:ServerControl1 >")]
  
  public class ServerControl1 : WebControl
  {
   [Bindable(true)]
   [Category("Appearance")]
   [DefaultValue("")]
   [Localizable(true)]
   
   public string Text
   {
     get
     {
      String s = (String)ViewState["Text"];
      return ((s == null) ? "[" + this.ID + "]" : s);
     }
     
     set
     {
      ViewState["Text"] = value;
     }
   }
   
   protected override void RenderContents(HtmlTextWriter output)
   {
     if (this.checkpanlindrome())
     {
      output.Write("This is a palindrome: <br />");
      output.Write("<FONT size=5 color=Blue>");
      output.Write("<B>");
      output.Write(Text);
      output.Write("</B>");
      output.Write("</FONT>");
     }
     else
     {
      output.Write("This is not a palindrome: <br />");
      output.Write("<FONT size=5 color=red>");
      output.Write("<B>");
      output.Write(Text);
      output.Write("</B>");
      output.Write("</FONT>");
     }
   }
   
   protected bool checkpanlindrome()
   {
     if (this.Text != null)
     {
      String str = this.Text;
      String strtoupper = Text.ToUpper();
      char[] rev = strtoupper.ToCharArray();
      Array.Reverse(rev);
      String strrev = new String(rev);
      
      if (strtoupper == strrev)
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
     }
     else
     {
      return false;
     }
   }
  }
}

هنگامی که کد کنترل خود را اصلاح می کنید، باید solution را با کلیک روی Build --> Build Solution بسازید تا از این طریق تغییرات وارد آمده در پروژه نشان داده شوند. حال یک کنترل textbox و button control به صفحه اضافه کنید تا کاربر بتواند متن وارد کند. زمانی که کاربر روی دکمه کلیک می کند متن ورودی برای یافتن Palindrome کاملاً بررسی می شود.

<form id="form1" runat="server">
  <div>
   Enter a word:
   <br />
   <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" style="width:198px"> </asp:TextBox>
   
   <br /> <br />
   
   <asp:Button ID="Button1" runat="server onclick="Button1_Click" Text="Check Palindrome" style="width:132px" />
   
   <br /> <br />
   
   <ccs:ServerControl1 ID="ServerControl11" runat="server" Text = "" />
  </div>
</form>

Click event handler کنترل دکمه، متن را از کنترل textbox کپی کرده و آن را در خاصیت (property) custom control می ریزد.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  this.ServerControl11.Text = this.TextBox1.Text;
}

پس از اجرا، کنترل مورد نظر palindrome ها را پیدا کرده و بررسی می کند.

checks palindromes

به نکات زیر توجه کنید:

 1. پس از اینکه ارجاع را به custom control اضافه می کنید، این custom control (کنترل سفارشی) بلافاصله به toolbox اضافه شده و شما می توانید آن را مانند هر کنترل دیگری به طور مستقیم مورد استفاده قرار بدید.

custom control reference

 1. در اینجا متد RenderContents کلاس custom control بازنویسی (override) شده و شما می توانید متدها و رخدادهای خود را به آن اضافه کنید.
 2. متد RenderContents یک پارامتر از نوع HtmlTextWriter می گیرد که وظیفه ی اجرا و نمایش / rendering  (بر روی مرورگر ) را بر عهده دارد.
در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش ASP.Net

Learn ASP.Net

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...