آموزش ASP.Net

آموزش ASP.Net - کار با LINQ

اغلب اپلیکیشن ها مبتنی بر معماری data-centric هستند (بدین معنا که پایگاه داده در آن نقش اساسی ایفا می کند) با این وجود بیشتر data repository (انباره های داده) پایگاه داده های رابطه ای (relational) هستند. طی سالیان دراز طراحان و برنامه سازان سعی کردند برنامه ها یا اپلیکشن های خود را بر مبنای object model (مدل شئ گرایی) تعبیه و طراحی کنند.

اشیاء مسئول اتصال به کامپوننت های دسترسی به داده (data access components) هستند. این کامپوننت ها Data Access Layer (لایه ی دسترسی به داده) نیز اطلاق می گردند.حال به سه نکتۀ زیر دقت کنید:

 • کلیۀ داده های مورد نیاز یک اپلیکیشن لزوماً در یک منبع (source) ذخیره نمی شوند. منبع می تواند یک پایگاه داده ی رابطه ای یک business object فایل XML و یا یک سرویس وب باشد.
 • دسترسی به یک شئ که در حافظه ی اصلی کامپیوتر ذخیره شده باشد (in-memory object) به مراتب آسان تر از دستیابی به یک شئ از پایگاه داده یا فایل XML هست.
 • داده هایی که دسترسی به آن صورت گرفته باید ابتدا مرتب و گروه بندی شده یا اصلاح شوند.

بنابراین اگر ابزاری وجود دارد که دسترسی به داده را آسان ساخته و امکان متصل کردن داده ها را از چندین منبع داده ی متفاوت و نیز اجرای عملیات متعارف پردازش داده را در تنها چند خط کد فراهم بیاورد کمک بزرگی خواهد بود.

Language Integrated Query و یا به اختصار LINQ چنین ابزاری است. لینک در واقع یک مجموعه افزونه برای زبان های پشتیبانی شده تحت .Net Framework 3.5 بوده که query  (پرسمان از داده یا پایگاه داده) را به عنوان شئ تنظیم (set) می کند. این زبان یک دستور نگارش (syntax) و الگوی برنامه نویسی (programming model) مشترک و یکپارچه برای query گرفتن از انواع مختلف داده با استفاده از یک زبان مشترک ارائه می دهد (تعریف می کند.)

عملگرهای رابطه ای (relational operators) مانند  Select Project Join Group Partition Set operations  در LINQ و کامپایلرهای VB و C# در .Net Framework 3.5 پیاده سازی می شوند. این عملگرها از دستور نگارش LINQ پشتیبانی می کنند که قابلیت و امکان کار با انباره های داده (data store) پیکربندی شده را بدون متوسل شدن به ADO.NET فراهم می آورد.

به عنوان مثال برای query گرفتن از جدول Customers موجود در پایگاه داده ای به نام Northwind با استفاده از LINQ query در C# لازم است از کدی به صورت زیر استفاده کنید:

var data = from c in dataContext.Customers
where c.Country == "Spain"
select c;

که در آن:

 • کلیدواژۀ 'from' به صورت منطقی کل محتویات مجموعه را تکرار می کند (در آن حلقه می زند.)
 • عبارت دربرداندۀ کلیدواژۀ 'where' به ازای (برای) هر شئ موجود در مجموعه (collection) ارزیابی می شود.
 • دستور 'select' شئ ارزیابی شده را گزنیش کرده و آن را به لیست برگشتی اضافه می کند.
 • کلیدواژۀ 'var' به منظور تعریف یک متغیر جدید مورد استفاده قرار می گیرد. به این خاطر که نوع دقیق شئ بازگشتی مشخص نیست بیانگر این است که اطلاعات به صورت پویا (dynamic) برداشت شده یا تعریف می شوند.

LINQ query می تواند به هر کلاس حامل داده ای که از<T> IEnumerable به ارث می برد اعمال شود. در اینجا T می تواند هر نوع داده ای باشد برای مثال List<Book>

برای درک بهتر به ذکر مثالی خواهیم پرداخت. این مثال از کلاس Books.cs استفاده می کند:

public class Books
{
  public string ID {get; set;}
  public string Title { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
  public DateTime DateOfRelease { get; set; }

  public static List<Books> GetBooks()
  {
   List<Books> list = new List<Books>();
   list.Add(new Books { ID = "001", 
     Title = "Programming in C#", 
     Price = 634.76m, 
     DateOfRelease = Convert.ToDateTime("2010-02-05") });
   
   list.Add(new Books { ID = "002", 
     Title = "Learn Java in 30 days", 
     Price = 250.76m, 
     DateOfRelease = Convert.ToDateTime("2011-08-15") });
   
   list.Add(new Books { ID = "003", 
     Title = "Programming in ASP.Net 4.0", 
     Price = 700.00m, 
     DateOfRelease = Convert.ToDateTime("2011-02-05") });
   
   list.Add(new Books { ID = "004", 
     Title = "VB.Net Made Easy", 
     Price = 500.99m, 
     DateOfRelease = Convert.ToDateTime("2011-12-31") });
   
   list.Add(new Books { ID = "005", 
     Title = "Programming in C", 
     Price = 314.76m, 
     DateOfRelease = Convert.ToDateTime("2010-02-05") });
   
   list.Add(new Books { ID = "006", 
     Title = "Programming in C++", 
     Price = 456.76m, 
     DateOfRelease = Convert.ToDateTime("2010-02-05") });
   
   list.Add(new Books { ID = "007", 
     Title = "Datebase Developement", 
     Price = 1000.76m, 
     DateOfRelease = Convert.ToDateTime("2010-02-05") });
     
   return list;
  }
}

صفحۀ وبی که این کلاس را مورد استفاده قرار می دهد دارای یک کنترل label ساده است که به وسیلۀ آن عنوان کتاب ها را نمایش می دهد. رخداد Page_Load فهرستی از کتاب ها ایجاد کرده و عنوان آن ها را با بهره گیری از LINQ query بازمی گرداند:

public partial class simplequery : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
   List<Books> books = Books.GetBooks();
   var booktitles = from b in books select b.Title;

   foreach (var title in booktitles)
     lblbooks.Text += String.Format("{0} <br />", title);
  }
}

زمانی که صفحه اجرا می شود label نتایج query را نمایش می دهد:

linq result

عبارت  LINQ:

var booktitles = 
from b in books 
select b.Title;

که دقیقاً معادل SQL query زیر می باشد:

SELECT Title from Books

عملگرهای LINQ

جدا از عملگرهایی که تاکنون به کار برده شدند عملگرهای دیگری نیز وجود دارند که تمامی query clause ها (عبارت و دستور های پرسمان) را پیاده سازی می کنند. در این مبحث به معرفی و تشریح برخی از این عملگرها و دستورها خواهیم پرداخت.

) Join clause دستور join)

دستور join (پیوند) به منظور پیوند دادن دو جدول داده و نمایش ستون هایی که دربردارندۀ داده از هر دو جدول هستند بکار می رود. البته زبان LINQ نیز توانایی انجام همین عملیات را دارد. برای بررسی این موضوع کافی است کلاسی دیگری با نام Saledetails.cs در پروژه ی قبلی وارد کنید:

public class Salesdetails
{
  public int sales { get; set; }
  public int pages { get; set; }
  public string ID {get; set;}

  public static IEnumerable<Salesdetails> getsalesdetails()
  { 
   Salesdetails[] sd = 
   {
     new Salesdetails { ID = "001", pages=678, sales = 110000},
     new Salesdetails { ID = "002", pages=789, sales = 60000},
     new Salesdetails { ID = "003", pages=456, sales = 40000},
     new Salesdetails { ID = "004", pages=900, sales = 80000},
     new Salesdetails { ID = "005", pages=456, sales = 90000},
     new Salesdetails { ID = "006", pages=870, sales = 50000},
     new Salesdetails { ID = "007", pages=675, sales = 40000},
   };
   
   return sd.OfType<Salesdetails>();
  }
}

کدهای موجود در مدیریت کننده ی رخداد / event handler Page_Load را با استفاده از دستور join به query در هر دو جدول اضافه کنید.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  IEnumerable<Books> books = Books.GetBooks();
  IEnumerable<Salesdetails> sales = Salesdetails.getsalesdetails();
  
  var booktitles = from b in books join s in sales on b.ID equals s.ID
   select new { Name = b.Title, Pages = s.pages };
   
  foreach (var title in booktitles)
   lblbooks.Text += String.Format("{0} <br />", title);
}

صفحه نتیجه:

linq result2

دستور Where

دستور Where برای افزودن شرط به منظور محدود کردن نتايج حاصل از جستجو و استخراج نتايج دقيقتر مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از دستور Where می توان تعدادی فیلتر شرطی (conditional filter) به query (پرسمان) افزود. برای مثال اگر قصد مشاهده ی کتاب ها را داشته باشید که تعداد صفحات آن بالغ بر 500 صفحه است باید Page_Load event handler را به ترتیب زیر اصلاح کنید:

var booktitles = from b in books join s in sales on b.ID equals s.ID
  where s.pages > 500 select new { Name = b.Title, Pages = s.pages };

 query (پرسمان) تنها آن دسته از سطرهایی را برمی گرداند که تعداد صفحات آن بالغ بر 500 باشد:

linq result3

دستور orderby و Orderbydescending

این دستور اجازه مرتب سازی نتایج query را می دهد. برای query در title تعداد صغحات و قیمت کتاب توسط قیمت مرتب می شوند کد زیر را در Page_Load event handler بنویسید.

var booktitles = from b in books join s in sales on b.ID equals s.ID
  orderby b.Price select new { Name = b.Title, Pages = s.pages, Price = b.Price};

Tupleهای بازگشت عبارتند از :

linq result4

دستور Let

دستور let امکان تعریف متغیر و تخصیص یک مقدار (مقداری که از مقادیر داده ها محاسبه شده) به آن متغیر را فراهم می کند. از این دستور برای مقدار دهی به یک خانه حافظه استفاده می کنیم. به عنوان مثال برای محاسبه ی فروش کل از دو فروش قبلی باید بدین ترتیب عمل کنید:

TotalSale = Price of the Book * Sales

برای رسیدن به این هدف لازم است تکه کدهای زیر را به داخل Page_Load event handler اضافه کنید:

دستور اجازه تعریف variable و مقدار محاسبه شده از data valueها را اختصاص می دهد. برای مثال جهت محاسبه فروش کل از دو فروش بالا باید:

var booktitles = from b in book join s in sales on b.ID equals s.ID
  let totalprofit = (b.Price * s.sales)
  select new { Name = b.Title, TotalSale = totalprofit};

نتیجه:

linq result5

در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش ASP.Net

Learn ASP.Net

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...