آموزش جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت - شئ Date

شئ Date نوع داده ای است که به زبان جاوا اسکریپت ساخته شده است. اشیاء Date با  new Date( ) ایجاد می شوند.

زمانی که شئ Date ایجاد شد، تعدادی از متد ها به شما اجازه می دهند تا بر روی آن ها کار انجام دهید. اکثر متد ها به شما این امکان را می دهند که فیلدهای سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه جسم را با استفاده از زمان محلی یا UTC (جهانی یا ( GMT تنظیم کنید.

استاندارد ECMAScript به جابجایی داده نیاز دارد که بتواند در هر 100 میلیون روز قبل یا بعد از 1/1/1970 هر تاریخ و زمان را به دقت میلی ثانیه نشان دهد  که محدوده ای از plus یا minus 273،785 سال است، بنابراین جاوا اسکریپت می تواند تاریخ و زمان را تا سال 275755 نشان دهد.

دستور نگارش (syntax)

می توانید تمامی syntaxهای زیر برای ایجاد شئ Date با استفاده از سازنده Date()  بکار ببرید.

new Date( )
new Date(milliseconds)
new Date(datestring)
new Date(year,month,date[,hour,minute,second,millisecond ])

نکته: پارامترهای براکت همیشه اختیاری هستند.

پارامترها در اینجا شرح داده شده اند:

 • No Argument : سازنده Date() یک شئ Date با زمان و تاریخ فعلی ایجاد می نماید.
 • Milliseconds: هنگامی که یک آرگومان عددی به تصویب رسیده است، به عنوان نمایش عددی داخلی از تاریخ در میلی ثانیه ارائه شده و توسط متد getTime () بازگردانده می شود. برای مثال، فرستادن آرگومان 5000 یک تاریخ ایجاد می کند که پنج ثانیه قبل از نیمه شب در 1/1/70 را نشان می دهد.
 • datestring: هنگامی که یک آرگومان رشته منتقل می شود، رشته یک تاریخ در فرمت پذیرفته شده توسط متد parse () را نمایش می دهد.
 • 7 agruments: برای استفاده از آخرین فرم سازنده که در بالا نشان داده شده می باشد. هر آرگومان به شرح زیر است:
  • Year: مقدار عدد صحیح نشان دهنده سال است. برای سازگاری (به منظور جلوگیری از مشکل Y2K)، شما همیشه باید سال را به طور کامل مشخص کنید؛ استفاده از 1998، به جای 98.
  • Month: مقدار عدد صحیح نشان دهنده ماه است، شروع با 0 برای ژانویه تا 11 برای دسامبر.
  • Date: مقدار عدد صحیح نشان دهنده روز ماه است.
  • Hour: مقدار صحیح نشان دهنده ساعت روز (مقیاس 24 ساعته) است.
  • Minute: مقدار عدد صحیح نشان دهنده بخش دقیقه یک خواندن زمان است.
  • Second: مقدار عدد صحیح نشان دهنده بخش دوم خواندن زمان است.
  • Millisecond: مقدار عدد صحیح نشان دهنده بخش میلی ثانیه از خواندن زمان است.

 

خاصیت های Date

در اینجا لیستی از خاصیت های شئ Date همراه با شرحشان وجود دارد.

property

شرح

constructor

تابع را مشخص می کند که یک شئ prototypeرا ایجاد می نماید.

index

prototype property به شما اجازه افزودن متدها و خاصیت ها به شئ را می دهد.

در بخش های زیر، چند مثال برای نشان دادن استفاده از خواص مختلف Date خواهیم داشت.

 

متدهای Date

در اینجا لیست متدهای قابل استفاده با Date قرار دارد.

Method

شرح

Date()

تاریخ و زمان امروز را برمی گرداند

getDate()

روز ماه را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  باز می گرداند

getDay()

روز هفته را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  باز می گرداند

getFullYear()

سال را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  باز می گرداند

getHours()

ساعت را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان محلی باز می گرداند.

getMilliseconds()

میلی ثانیه را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان محلی باز می گرداند.

getMinutes()

دقیقه را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان محلی باز می گرداند.

getMonth()

ماه را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان محلی باز می گرداند.

getSeconds()

ثانیه را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان محلی باز می گرداند.

getTime()

مقدار عددی از تاریخ مشخص شده را به عنوان تعداد میلی ثانیه از تاریخ 1 ژانویه 1970، 00:00:00 UTC باز می گرداند.

getTimezoneOffset()

منطقه زمانی را برای لحظه فعلی باز می گرداند.

getUTCDate()

روز (تاریخ) ماه را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان جهانی باز می گرداند.

getUTCDay()

روز هفته را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان جهانی باز می گرداند.

getUTCFullYear()

سال را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان جهانی بازمی گرداند.

getUTCHours()

ساعت را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان جهانی بازمی گرداند.

getUTCMilliseconds()

میلی ثانیه را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان جهانی بازمی گرداند.

getUTCMinutes()

دقیقه را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان جهانی بازمی گرداند.

getUTCMonth()

ماه را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان جهانی بازمی گرداند.

getUTCSeconds()

ثانیه را در تاریخ مشخص شده بر طبق زمان جهانی بازمی گرداند.

getYear()

سال را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی به جای استفاده از getFullYear  باز می گرداند.

setDate()

روز ماه را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  تعیین می کند

setFullYear()

سال کامل را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  تعیین می کند

setHours()

ساعت را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  تعیین می کند

setMilliseconds()

میلی ثانیه را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  تعیین می کند

setMinutes()

دقیقه را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  تعیین می کند

setMonth()

ماه را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  تعیین می کند

setSeconds()

ثانیه را برای تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی  تعیین می کند

setTime()

مقدار عددی از تاریخ مشخص شده را به عنوان تعداد میلی ثانیه از تاریخ 1 ژانویه 1970، 00:00:00 UTC تعیین می کند.

setUTCDate()

روز (تاریخ) ماه را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان جهانی تعیین می کند.

setUTCFullYear()

سال کامل را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان جهانی تعیین می کند.

setUTCHours()

ساعت را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان جهانی تعیین می کند.

setUTCMilliseconds()

میلی ثانیه را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان جهانی تعیین می کند.

setUTCMinutes()

دقیقه را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان جهانی تعیین می کند.

setUTCMonth()

ماه را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان جهانی تعیین می کند.

setUTCSeconds()

ثانیه را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان جهانی تعیین می کند.

setYear()

سال را در تاریخ مشخص شده با توجه به زمان محلی به جای استفاده از getFullYear تعیین می کند.

toDateString()

بخش "date" تاریخ را به عنوان یک رشته قابل خواندن برای انسان بازمی گرداند.

toGMTString()

 با استفاده از قراردادهای اینترنتی GMT تاریخ را به رشته تبدیل می کند. آن از به جای TOCString  استفاده کنید.

toLocaleDateString()

بخش "date" تاریخ را با استفاده از کنوانسیون های فعلی محلی به عنوان رشته بازمی گرداند.

toLocaleFormat()

تاریخ یک رشته را با استفاده از یک رشته فرمت تبدیل می کند.

toLocaleString()

یک تاریخ را با استفاده از کنوانسیون های فعلی محلی به ه یک رشته تبدیل می کند.

toLocaleTimeString()

بخش "time" تاریخ را با استفاده از کنوانسیون های فعلی محلی به عنوان رشته بازمی گرداند.

toSource()

رشته ای را که نشان دهنده منبع برای یک شیء تاریخ معادل است را باز می گرداند؛ شما می توانید از این مقدار برای ایجاد یک شی جدید استفاده کنید.

toString()

رشته ای را که نشان دهنده شیء تاریخ مشخص شده است را باز ی گرداند.

toTimeString()

بخش "time" تاریخ را به عنوان یک رشته قابل خواندن برای انسان بازمی گرداند.

toUTCString()

 با استفاده از کنوانسیون زمان جهانی تاریخ را به یک رشته تبدیل می کند.

valueOf()

مقدار ابتدایی یک شئ Date را برمی گرداند.

 با استفاده از کنوانسیون زمان جهانی تاریخ را به یک رشته تبدیل می کند.

 

متد های استاتیک Date

علاوه بر متد های متعددی که قبلا ذکر شده، شی Date نیز دو متد استاتیک را تعریف می کند. این متد ها از طریق سازنده Date() اعمال می شوند.

Method

شرح

Date.parse( )

نمایش یک رشته ای از تاریخ و زمان را پردازش می کند و نمایش داده های داخلی آن را در آن تاریخ نشان می دهد.

Date.UTC( )

نمایشگر میلی ثانیه مشخص شده  از تاریخ و زمان UTC را برمی گرداند.

در بخش های بعدی چند مثال برای نشان دادن کاربردهای متد های استاتیک Date خواهیم داشت.

در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش جاوا اسکریپت

Learn JavaScript

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...