آموزش PHP

آموزش PHP - فرم کامل

این صفحه درباره زمان واقعی فرم در زمان انجام اقدامات توضیح می دهد. مثال زیر، زمینه های ورودی را به عنوان متن، دکمه رادیویی، منوی کشویی و جعبه چک می کند.

مثال

<html>
  
  <head>
   <style>
     .error {color: #FF0000;}
   </style>
  </head>
  
  <body> 
   <?php
     // define variables and set to empty values
     $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
     $name = $email = $gender = $class = $course = $subject = "";
     
     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
      if (empty($_POST["name"])) {
        $nameErr = "Name is required";
      }else {
        $name = test_input($_POST["name"]);
      }
      
      if (empty($_POST["email"])) {
        $emailErr = "Email is required";
      }else {
        $email = test_input($_POST["email"]);
        
        // check if e-mail address is well-formed
        if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
         $emailErr = "Invalid email format"; 
        }
      }
      
      if (empty($_POST["course"])) {
        $course = "";
      }else {
        $course = test_input($_POST["course"]);
      }
      
      if (empty($_POST["class"])) {
        $class = "";
      }else {
        $class = test_input($_POST["class"]);
      }
      
      if (empty($_POST["gender"])) {
        $genderErr = "Gender is required";
      }else {
        $gender = test_input($_POST["gender"]);
      }
      
      if (empty($_POST["subject"])) {
        $subjectErr = "You must select 1 or more";
      }else {
        $subject = $_POST["subject"];	
      }
     }
     
     function test_input($data) {
      $data = trim($data);
      $data = stripslashes($data);
      $data = htmlspecialchars($data);
      return $data;
     }
   ?>
		
   <h2>Absolute classes registration</h2>
   
   <p><span class = "error">* required field.</span></p>
   
   <form method = "POST" action = "<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
     <table>
      <tr>
        <td>Name:</td>
        <td><input type = "text" name = "name">
         <span class = "error">* <?php echo $nameErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>E-mail: </td>
        <td><input type = "text" name = "email">
         <span class = "error">* <?php echo $emailErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Time:</td>
        <td> <input type = "text" name = "course">
         <span class = "error"><?php echo $websiteErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Classes:</td>
        <td> <textarea name = "class" rows = "5" cols = "40"></textarea></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Gender:</td>
        <td>
         <input type = "radio" name = "gender" value = "female">Female
         <input type = "radio" name = "gender" value = "male">Male
         <span class = "error">* <?php echo $genderErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Select:</td>
        <td>
         <select name = "subject[]" size = "4" multiple>
           <option value = "Android">Android</option>
           <option value = "Java">Java</option>
           <option value = "C#">C#</option>
           <option value = "Data Base">Data Base</option>
           <option value = "Hadoop">Hadoop</option>
           <option value = "VB script">VB script</option>
         </select>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Agree</td>
        <td><input type = "checkbox" name = "checked" value = "1"></td>
        <?php if(!isset($_POST['checked'])){ ?>
        <span class = "error">* <?php echo "You must agree to terms";?></span>
        <?php } ?> 
      </tr>
      
      <tr>
        <td>
         <input type = "submit" name = "submit" value = "Submit"> 
        </td>
      </tr>
      
     </table>
   </form>
   
   <?php
     echo "<h2>Your given values are as :</h2>";
     echo ("<p>Your name is $name</p>");
     echo ("<p> your email address is $email</p>");
     echo ("<p>Your class time at $course</p>");
     echo ("<p>your class info $class </p>");
     echo ("<p>your gender is $gender</p>");
     
     for($i = 0; $i < count($subject); $i++) {
      echo($subject[$i] . " ");
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

نتیجه زیر را تولید می کند:

complete form

در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش PHP

Learn PHP

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...