آموزش PHP

آموزش PHP - انواع عملگر

عملگر چیست؟ پاسخ ساده را می توان با 4 + 5 برابر با 9 بیان کرد. در اینجا 4 و 5 operands یا عملوند نامیده می شوند و + به عملگر یا Operators نام دارد. زبان PHP از انواع عملگرهای زیر پشتیبانی می کند.

  • عملگرهای ریاضی
  • عملگرهای مقایسه
  • عملگرهای منطقی (یا وابسته)
  • عملگرهای تخصیص
  • عملگرهای شرطی (یا سه جانبه) 

بیایید نگاهی به همه عملگرها بیاندازیم.

 

عملگرهای ریاضی

عملگرهای محاسباتی زیر تحت زبان PHP پشتیبانی می شوند:

فرض کنید متغیر A دارای مقدار 10 و متغیر B  مقدار 20  را نگه داشته:

عملگر

شرح

مثال

+

دو عملوند را به هم می افزاید.

A + B  می شود 30

-

عملوند دوم را از عملوند اولی کم می کند.

A – B می شود 30-

*

دو عملوند را در هم ضرب می کند.

A * B می شود 200

/

عملوند بالایی را به پایینی تقسیم می کند.

B / A می شود 2

%

اپراتور ماژول و باقیمانده پس از تقسیم عدد صحیح را می دهد.

B % A می شود 0

++

اپراتور افزایشی، مقدار را یک عدد صحیح را افزایش می دهد.

A++ می شود 11

--

اپراتور کاهشی، مقدار را یک عدد صحیح را کاهش می دهد.

A-- می شود 9

 

عملگرهای مقایسه

عملگرهای مقایسه زیر با زبان PHP پشتیبانی می شوند.

فرض کنید متغیر A دارای مقدار 10 و متغیر B مقدار 20 را نگه می دارد:

عملگر

شرح

مثال

==

مقدار مساوی بودن دو عملوند را چک می کند، در صورت  درست بودن شرط true می شود.

(A == B) شرط ture  نیست

!=

مقدار مساوی بودن دو عملوند را چک می کند، در صورت  درست نبودن شرط true می شود.

(A != B) شرط ture است

مقدار بزرگ تر  بودن عملوند سمت چپ نسبت به عملوند سمت راست را چک می کند، در صورت  درست بودن شرط true می شود.

(A > B) شرط ture  نیست

مقدار کوچک تر  بودن عملوند سمت چپ نسبت به عملوند سمت راست را چک می کند، در صورت  درست بودن شرط true می شود.

(A < B) شرط ture است

>=

مقدار بزرگ تر  یا مساوی بودن عملوند سمت چپ نسبت به عملوند سمت راست را چک می کند، در صورت  درست بودن شرط true می شود.

(A >= B) شرط ture  نیست

<=

مقدار کوچک تر  یا مساوی بودن عملوند سمت چپ نسبت به عملوند سمت راست را چک می کند، در صورت  درست بودن شرط true می شود.

(A <= B) شرط ture است

 

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی زیر در زبان PHP پشتیبانی می شوند.

فرض کنید متغیر A دارای مقدار 10 و متغیر B  مقدار 20  را نگه داشته:

عملگر

شرح

مثال

and

اپراتور منطقی and نامیده می شود. اگر هر دو عملوند درست باشند، شرط true می شود.

(A and B) شرط true است

or

اپراتور منطقی or نامیده می شود. اگر یکی از دو عملوند غیر صفر باشند، شرط true می شود.

(A or B) شرط true است

&&

اپراتور منطقی && نامیده می شود. اگر هر دو عملوند غیر صفر باشند، شرط true می شود.

(A && B) شرط true است

||

اپراتور منطقی or نامیده می شود. اگر یکی از دو عملوند غیر صفر باشند، شرط true می شود.

(A || B) شرط true است

!

اپراتور منطقی NOT نامیده می شود و عکوس کننده شرط است، اگر شرط true باشد اپراتور NOT برابر با false است.

!(A && B) شرط false است

 

عملگرهای تخصیص

عملگرهای تخصیص زیر در زبان PHP پشتیبانی می شوند:

عملگر

شرح

مثال

= (توزیع ساده)

مقادیر از سمت راست عملوند به سمت چپ عملوند توزیع می شوند

C = A + B مقدار A+B  را به C می دهد

+ = (اضافه کردن و توزیع)

 

عملوند راست را با عملوند چپ جمع کرده و نتیجه را در به عملوند چپ اختصاص می دهد.

C +=A

معادل

 C=C+A

- = (تفریق و توزیع)

 

عملوند راست را با عملوند چپ تفریق کرده و نتیجه را در به عملوند چپ اختصاص می دهد.

C -=A

معادل

 C = C - A

* = (ضرب و توزیع)

 

عملوند راست را در عملوند چپ ضرب کرده و نتیجه را در به عملوند چپ اختصاص می دهد.

C *= A

معادل

C = C * A

/ = (تقسیم و توزیع)

 

عملوند چپ را با عملوند راست تقسیم کرده و نتیجه را در به عملوند چپ اختصاص می دهد.

C /= A

معادل

C = C / A

 

عملگر شرطی (? :)

تنها یک عملگر شرطی وجود دارد، عملگر شرطی ابتدا عبارت را برای یک true یا fase بودن ارزیابی می کند و  سپس یکی از دو عبارت داده شده را طبق نتیجه ارزیابی اجرا می کند. دستور نگارش آن به شرح زیر است:

ردیف

عملگر

شرح

1

(شرط) ? :

اگر شرط true بود؟ مقدار X : در غیر اینصورت مقدار Y

 

دسته عملگرها

تمام عملگرهای ذکر شده در بالا را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

  • عملگرهای پیشین Unary که پیش از یک عملگر قرار می گیرد. 
  • عملگرهای Binary که دو عملگر را در بر دارند و انواع عملیات ریاضی و منطقی را انجام می نمایند.
  • عملگر conditional (شرطی) (یک اپراتور ثانویه)، که سه عملگر را می گیرد و یا عبارت دوم یا سوم را بر اساس ارزیابی اولین عبارت ارزیابی می کند.
  • عملگرهای Assignment ، که مقدار یک متغیر را اختصاص می دهند. 

 

اولویت عملگرهای PHP

اولویت عملگر، گروه بندی شرایط را در یک عبارت تعیین می کند. این امر بر چگونگی ارزیابی بیان تاثیر می گذارد. برخی عملگرها بالاتر از دیگران هستند؛ برای مثال، عملگر ضرب دارای بالاترین امتیاز از عملگر جمع است:

به عنوان مثال x = 7 + 3 * 2؛ در اینجا x به 13 اختصاص داده شده است، نه 20 زیرا اپراتور * دارای اولویت بالاتر از + است، بنابراین اول با 3 * 2 ضرب و سپس به 7 اضافه می شود. 

در اینجا عملگرها با بالاترین اولویت در بالای جدول و پایین ترین آنها در پایین ظاهر می شوند. در یک عبارت، عملگرهای اولویت بالاتر برای اولین بار مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

 

مثال

شرح

عملگر

راست به چپ

! ++ --

Unary

چپ به راست

* / %

Multiplicative

چپ به راست

+ -

Additive

چپ به راست

< <= > >=

Relational

چپ به راست

== !=

Equality

چپ به راست

&&

Logical AND

چپ به راست

||

Logical OR

راست به چپ

?:

Conditional

راست به چپ

= += -= *= /= %=

Assignment

در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

آموزش PHP

Learn PHP

سرفصل ها

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...