وب سرویس RESTful

وب سرویس های RESTful – متدها (Methods)

همان طور که پیش تر هم گفتیم، وب سرویس هایِ RESTful، برای تعیین عملیاتی که باید روی منبع(های) خاصی انجام بشن، از HTTP verbها خیلی استفاده می کنن. در جدول زیر مثال هایی از استفاده های رایجِ HTTP، آورده شده.

شماره

متدِ HTTP، URI و عمیات

1

GET

http://localhost:8080/UserManagement/rest/UserService/users

لیستی از کاربرها را می گیره

(فقط خواندنی)

2

GET

http://localhost:8080/UserManagement/rest/UserService/users/1

کاربری که دارای Id 1 است را میگیره

(فقط خواندنی)

3

PUT

http://localhost:8080/UserManagement/rest/UserService/users/2

کاربری که دارای Id 2  است را اضافه می کنه

(Idempotent)

4

POST

http://localhost:8080/UserManagement/rest/UserService/users/2

کاربری که دارای Id 2  است را به روز رسانی می کنه

(N/A)

5

DELETE

http://localhost:8080/UserManagement/rest/UserService/users/1

کاربری که دارای Id 1 است را حذف می کنه.

(Idempotent)

6

OPTIONS

http://localhost:8080/UserManagement/rest/UserService/users

عملیاتی که وب سرویس از آن ها پشتیبانی می کنه را لیست می کنه.

(فقط خواندنی)

7

HEAD

http://localhost:8080/UserManagement/rest/UserService/users

فقط سرآیندِ HTTP را، بدون بدنه، برمی گردانه.

(فقط خواندنی)

در ادامه نکات مهمی که باید در نظر داشته باشین، آورده شده:

 •  عملیات های GET، فقط خواندنی (read only) و امن هستن.
 • عملیات های PUT و DELETE، idempotent  هستن، به این معنی که نتایج آن ها همیشه یکجور خواهد بود و مهم نیست که این عملیات ها چند بار فراخوانی بشن.
 • عملیات های PUT و POST، تقریباً شبیه به هم هستن فقط تفاوتی کوچک در نتیجه ی آن ها وجود داره:  عملیاتِ PUT، idempotent  است ولی عملیات ِ POST می تواند نتایج مختلفی ایجاد کنه.

مثال

در این بخش، مثالی که در بخشِ آموزش وب سرویس های RESTful – اولین برنامه، ایجاد کردیم را تغییر میدیم تا وب سرویسی ایجاد کنیم که عملیاتِ CRUD (ایجاد کردن، خواندن، بروزرسانی، حذف) را انجام بده. برای راحت شدن کار، از فایلِ I/O برای جایگزینی عملیات پایگاه داده استفاده کرده ایم.

فایل های User.java، UserDao.java و UserService.java، در پکیجِ com.softskill را به شکل زیر، بروزرسانی کنین.

User.java

package com.softskill;

import java.io.Serializable;

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
@XmlRootElement(name = "user")
public class User implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private int id;
  private String name;
  private String profession;

  public User(){}

  public User(int id, String name, String profession){
   this.id = id;
   this.name = name;
   this.profession = profession;
  }

  public int getId() {
   return id;
  }
  @XmlElement
  public void setId(int id) {
   this.id = id;
  }
  public String getName() {
   return name;
  }
  @XmlElement
   public void setName(String name) {
   this.name = name;
  }
  public String getProfession() {
   return profession;
  }
  @XmlElement
  public void setProfession(String profession) {
   this.profession = profession;
  }	

  @Override
  public boolean equals(Object object){
   if(object == null){
     return false;
   }else if(!(object instanceof User)){
     return false;
   }else {
     User user = (User)object;
     if(id == user.getId()
      && name.equals(user.getName())
      && profession.equals(user.getProfession())
     ){
      return true;
     }			
   }
   return false;
  }	
}

UserDao.java

package com.softskill;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class UserDao {
  public List getAllUsers(){
   List userList = null;
   try {
     File file = new File("Users.dat");
     if (!file.exists()) {
      User user = new User(1, "Mahesh", "Teacher");
      userList = new ArrayList();
      userList.add(user);
      saveUserList(userList);		
     }
     else{
      FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
      ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
      userList = (List) ois.readObject();
      ois.close();
     }
   } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
   } catch (ClassNotFoundException e) {
     e.printStackTrace();
   }		
   return userList;
  }

  public User getUser(int id){
   List users = getAllUsers();

   for(User user: users){
     if(user.getId() == id){
      return user;
     }
   }
   return null;
  }

  public int addUser(User pUser){
   List userList = getAllUsers();
   boolean userExists = false;
   for(User user: userList){
     if(user.getId() == pUser.getId()){
      userExists = true;
      break;
     }
   }		
   if(!userExists){
     userList.add(pUser);
     saveUserList(userList);
     return 1;
   }
   return 0;
  }

  public int updateUser(User pUser){
   List userList = getAllUsers();

   for(User user: userList){
     if(user.getId() == pUser.getId()){
      int index = userList.indexOf(user);			
      userList.set(index, pUser);
      saveUserList(userList);
      return 1;
     }
   }		
   return 0;
  }

  public int deleteUser(int id){
   List userList = getAllUsers();

   for(User user: userList){
     if(user.getId() == id){
      int index = userList.indexOf(user);			
      userList.remove(index);
      saveUserList(userList);
      return 1;  
     }
   }		
   return 0;
  }

  private void saveUserList(List userList){
   try {
     File file = new File("Users.dat");
     FileOutputStream fos;

     fos = new FileOutputStream(file);

     ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);		
     oos.writeObject(userList);
     oos.close();
   } catch (FileNotFoundException e) {
     e.printStackTrace();
   } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
   }
  }
}

UserService.java

package com.softskill;

import java.io.IOException;
import java.util.List;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.ws.rs.Consumes;
import javax.ws.rs.DELETE;
import javax.ws.rs.FormParam;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.OPTIONS;
import javax.ws.rs.POST;
import javax.ws.rs.PUT;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.PathParam;
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.core.Context;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

@Path("/UserService")
public class UserService {
	
  UserDao userDao = new UserDao();
  private static final String SUCCESS_RESULT="success";
  private static final String FAILURE_RESULT="failure";


  @GET
  @Path("/users")
  @Produces(MediaType.APPLICATION_XML)
  public List getUsers(){
   return userDao.getAllUsers();
  }

  @GET
  @Path("/users/{userid}")
  @Produces(MediaType.APPLICATION_XML)
  public User getUser(@PathParam("userid") int userid){
   return userDao.getUser(userid);
  }

  @PUT
  @Path("/users")
  @Produces(MediaType.APPLICATION_XML)
  @Consumes(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED)
  public String createUser(@FormParam("id") int id,
   @FormParam("name") String name,
   @FormParam("profession") String profession,
   @Context HttpServletResponse servletResponse) throws IOException{
   User user = new User(id, name, profession);
   int result = userDao.addUser(user);
   if(result == 1){
     return SUCCESS_RESULT;
   }
   return FAILURE_RESULT;
  }

  @POST
  @Path("/users")
  @Produces(MediaType.APPLICATION_XML)
  @Consumes(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED)
  public String updateUser(@FormParam("id") int id,
   @FormParam("name") String name,
   @FormParam("profession") String profession,
   @Context HttpServletResponse servletResponse) throws IOException{
   User user = new User(id, name, profession);
   int result = userDao.updateUser(user);
   if(result == 1){
     return SUCCESS_RESULT;
   }
   return FAILURE_RESULT;
  }

  @DELETE
  @Path("/users/{userid}")
  @Produces(MediaType.APPLICATION_XML)
  public String deleteUser(@PathParam("userid") int userid){
   int result = userDao.deleteUser(userid);
   if(result == 1){
     return SUCCESS_RESULT;
   }
   return FAILURE_RESULT;
  }

  @OPTIONS
  @Path("/users")
  @Produces(MediaType.APPLICATION_XML)
  public String getSupportedOperations(){
   return "GET, PUT, POST, DELETE";
  }
}

اکنون در Eclipse، از برنامه بصورت فایلِ war، خروجی بگیرین و در tomcat، مستقر کنین. برای ایجاد فایلِ WAR با eclipse، به این مسیر برین: File -> export -> Web > War File، و در پایان، پروژه ی UserManagement و پوشه ی مقصد را انتخاب کنین. برای مستقر کردن فایلِ war در Tomcat، UserManagement.war را در پوشه ی webapps در Tomcat Installation Directory >، قرار بدین و Tomcat را اجرا کنین.

تست کردن وب سرویس

Jersey، APIهایی برای ایجاد وب سرویس کلاینت، جهت تست کردن وب سرویس ها، ایجاد می کنه. در همین پروژه، کلاس تست نمونه ای با نام WebServiceTester.java در پکیجِ com.softskill ایجاد کرده ایم.

WebServiceTester.java

package com.softskill;

import java.util.List;

import javax.ws.rs.client.Client;
import javax.ws.rs.client.ClientBuilder;
import javax.ws.rs.client.Entity;
import javax.ws.rs.core.Form;
import javax.ws.rs.core.GenericType;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

public class WebServiceTester {

  private Client client;
  private String REST_SERVICE_URL = "http://localhost:8080/UserManagement/rest/UserService/users";
  private static final String SUCCESS_RESULT="success";
  private static final String PASS = "pass";
  private static final String FAIL = "fail";

  private void init(){
   this.client = ClientBuilder.newClient();
  }

  public static void main(String[] args){
   WebServiceTester tester = new WebServiceTester();
   //initialize the tester
   tester.init();
   //test get all users Web Service Method
   tester.testGetAllUsers();
   //test get user Web Service Method 
   tester.testGetUser();
   //test update user Web Service Method
   tester.testUpdateUser();
   //test add user Web Service Method
   tester.testAddUser();
   //test delete user Web Service Method
   tester.testDeleteUser();
  }
  //Test: Get list of all users
  //Test: Check if list is not empty
  private void testGetAllUsers(){
   GenericType<List> list = new GenericType<List>() {};
   List users = client
     .target(REST_SERVICE_URL)
     .request(MediaType.APPLICATION_XML)
     .get(list);
   String result = PASS;
   if(users.isEmpty()){
     result = FAIL;
   }
   System.out.println("Test case name: testGetAllUsers, Result: " + result );
  }
  //Test: Get User of id 1
  //Test: Check if user is same as sample user
  private void testGetUser(){
   User sampleUser = new User();
   sampleUser.setId(1);

   User user = client
     .target(REST_SERVICE_URL)
     .path("/{userid}")
     .resolveTemplate("userid", 1)
     .request(MediaType.APPLICATION_XML)
     .get(User.class);
   String result = FAIL;
   if(sampleUser != null && sampleUser.getId() == user.getId()){
     result = PASS;
   }
   System.out.println("Test case name: testGetUser, Result: " + result );
  }
  //Test: Update User of id 1
  //Test: Check if result is success XML.
  private void testUpdateUser(){
   Form form = new Form();
   form.param("id", "1");
   form.param("name", "suresh");
   form.param("profession", "clerk");

   String callResult = client
     .target(REST_SERVICE_URL)
     .request(MediaType.APPLICATION_XML)
     .post(Entity.entity(form,
      MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_TYPE),
      String.class);
   String result = PASS;
   if(!SUCCESS_RESULT.equals(callResult)){
     result = FAIL;
   }

   System.out.println("Test case name: testUpdateUser, Result: " + result );
  }
  //Test: Add User of id 2
  //Test: Check if result is success XML.
  private void testAddUser(){
   Form form = new Form();
   form.param("id", "2");
   form.param("name", "naresh");
   form.param("profession", "clerk");

   String callResult = client
     .target(REST_SERVICE_URL)
     .request(MediaType.APPLICATION_XML)
     .put(Entity.entity(form,
      MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_TYPE),
      String.class);
  
   String result = PASS;
   if(!SUCCESS_RESULT.equals(callResult)){
     result = FAIL;
   }

   System.out.println("Test case name: testAddUser, Result: " + result );
  }
  //Test: Delete User of id 2
  //Test: Check if result is success XML.
  private void testDeleteUser(){
   String callResult = client
     .target(REST_SERVICE_URL)
     .path("/{userid}")
     .resolveTemplate("userid", 2)
     .request(MediaType.APPLICATION_XML)
     .delete(String.class);

   String result = PASS;
   if(!SUCCESS_RESULT.equals(callResult)){
     result = FAIL;
   }

   System.out.println("Test case name: testDeleteUser, Result: " + result );
  }
}

اکنون تستِر را در Eclipse، اجرا کنین. روی فایل راست کلیک کنین و به این مسیر برین: Run as -> Java Application. نتیجه ای به شکل زیر در کنسولِ Eclipse، خواهید دید:

Test case name: testGetAllUsers, Result: pass
Test case name: testGetUser, Result: pass
Test case name: testUpdateUser, Result: pass
Test case name: testAddUser, Result: pass
Test case name: testDeleteUser, Result: pass
در صورتی که سوال و یا نظری دارید، از بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

شما چه نظر و یا سوالی درباره این نوشته دارید؟

مبحث آموزشی

وب سرویس RESTful

RESTful Web Services

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد

کلیک کنید و سوالات خود را از ما بپرسید
لطفا فرم سوال را پر کنید

سوال شما با موفقیت ثبت شد. برای اینکه بتوانیم به شما اطلاع رسانی کنیم، موارد زیر را وارد کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...