بخش های اصلی

آموزش AngularJS

آموزش AngularJS – جدول ها

معمولاً داده های جدول، ماهیتی قابل تکرار دارن. دستورِ ng-repeatable برای رسم جدول به روشی آسان به کار میره. مثال زیر استفاده از دستورِ ng-repeatable را برای رسم جدول نشان میده.

<table>
  <tr>
   <th>Name</th>
   <th>Marks</th>
  </tr>
  
  <tr ng-repeat = "subject in student.subjects">
   <td>{{ subject.name }}</td>
   <td>{{ subject.marks }}</td>
  </tr>
</table>

می توان به جدول با استفاده از استایل دهیِ CSS، استایل داد.

<style>
  table, th , td {
   border: 1px solid grey;
   border-collapse: collapse;
   padding: 5px;
  }
  
  table tr:nth-child(odd) {
   background-color: #f2f2f2;
  }

  table tr:nth-child(even) {
   background-color: #ffffff;
  }
</style>

مثال

مثال زیر تمام دستورات بالا را نشان میده.

testAngularJS.htm

<html>
  
  <head>
   <title>Angular JS Table</title>
   <script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
   
   <style>
     table, th , td {
      border: 1px solid grey;
      border-collapse: collapse;
      padding: 5px;
     }
     
     table tr:nth-child(odd) {
      background-color: #f2f2f2;
     }
     
     table tr:nth-child(even) {
      background-color: #ffffff;
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <h2>AngularJS Sample Application</h2>
   <div ng-app = "mainApp" ng-controller = "studentController">
     
     <table border = "0">
      <tr>
        <td>Enter first name:</td>
        <td><input type = "text" ng-model = "student.firstName"></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Enter last name: </td>
        <td>
         <input type = "text" ng-model = "student.lastName">
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Name: </td>
        <td>{{student.fullName()}}</td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Subject:</td>
					
        <td>
         <table>
           <tr>
            <th>Name</th>.
            <th>Marks</th>
           </tr>
           
           <tr ng-repeat = "subject in student.subjects">
            <td>{{ subject.name }}</td>
            <td>{{ subject.marks }}</td>
           </tr>
							
         </table>
        </td>
					
      </tr>
     </table>
     
   </div>
   
   <script>
     var mainApp = angular.module("mainApp", []);
     
     mainApp.controller('studentController', function($scope) {
      $scope.student = {
        firstName: "Hamid",
        lastName: "Tadayoni",
        fees:500,
        
        subjects:[
         {name:'Physics',marks:70},
         {name:'Chemistry',marks:80},
         {name:'Math',marks:65},
         {name:'English',marks:75},
         {name:'Hindi',marks:67}
        ],
        
        fullName: function() {
         var studentObject;
         studentObject = $scope.student;
         return studentObject.firstName + " " + studentObject.lastName;
        }
      };
     });
   </script>
   
  </body>
</html>

خروجی

testAngularJS.htm را در مروگر باز کنین. نتیجه را ببینین.

مبحث آموزشی

آموزش AngularJS

Learn AngularJS

پرســیدن سؤال جدید

سؤال های تخصصی خود را از ما بپرسید

تبلیغات

دنبال کردن تلگرام کانال سافت اسکیل

https://telegram.me/softskill_ir

عملیات کاربران

خبـرنــامه

Newsletters

در خبــرنـامه سافت اسکیل عضو شویــد تا جدیدترین هـای سایت را بلافاصله در ایمیل خـود دریافت کنیـد